การรณรงค์และการจัดการด้าน CSR ในประเทศไทย

โดย สุนทร คุณชัยมัง

การค้นคว้าประกอบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

 

ภาครัฐ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อปี 2545 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ได้ประกาศใช้ข้อพึงปฏิบัติสำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเรียกกันว่าเป็นเรื่องของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และต่อมาได้นำเอาหลักการของ OECD Principles of Corporate Governance 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

และหลักการของธนาคารโลกในโครงการ Corporate Governance ? Reports on the Observance of Standards and Codes (CG ? ROSC) มาปรับรวมกัน แล้วรณรงค์ในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในปี 2549 ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 หมวดด้วยกัน คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น / การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน / บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย / การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส / ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

แนวความคิดที่จะรณรงค์ในเรื่อง CGนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (กลต)เสนอให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ให้ใช้ความหมายของคำว่า ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่มีความหมายที่กว้างกว่า ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน โดยอยากให้มีความหมายรวมความไปถึง(โดยตรง) ครอบครัวพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ (รวมถึงสิ่งแวดล้อม) ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน และประชาชนทั่วไป โดยเรียกแนวทางนี้ว่า บรรษัทบริบาล ซึ่งหมายถึง การดูแลรักษาไม่เฉพาะในส่วนที่เป็นกิจการ แต่ยังขยายกว้างออกไปครอบคลุมในส่วนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่อยู่โดยรอบกิจการ ด้วยเงื่อนไขของสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizen) การมีคุณธรรมโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกกิจการอย่างเท่าเทียมกัน บรรษัทบริบาล จึงเป็นกลไกการดำเนินงานในกิจการที่เชื่อมโยงสู่กระบวนการภายนอก ที่จัดให้มีขึ้นภายใต้จุดมุ่งหมายที่ต้องการสร้างประโยชน์แก่กิจการและส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนผลักดันให้มีการจัดทำเป็นยกร่าง ? หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ? (www.thaicsr.com, อ้างแล้ว)

 

แนวคิดที่จะให้มีการเพิ่มเติมความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ที่มากกว่านิยามเดิม นั้น ตรงกับข้อสังเกตที่ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา ได้ให้ความเห็นต่อเรื่องของ CG ว่า เป็นแนวคิดที่แคบเกินไป เพราะแนวคิดนี้ในวงกว้างที่สุดแล้ว อาจจะเอื้อแต่เพียงแค่ผู้ถือหุ้นของบรรษัท (Shareholders) มากกว่าที่จะมีการปกครองให้ครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders)และกลุ่มอื่นๆในสังคม ดังนั้น แนวความคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัทจึงได้ถูกเสนอขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกในการกำกับดูแลบรรษัทข้ามชาติ เนื่องจากจะมีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในสังคมวงกว้างมากว่า (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา,2548,อ้างแล้ว)

 

ล่าสุด ตลท.ได้จัดตั้ง ?สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม / Corporate Social Responsibility Institute : CSRI? เมื่อเดือนสิงหาคม 2550 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินการเกี่ยวกับ CSR เพิ่มมากขึ้น และได้วางกรอบงานที่จะจัดทำรายงานด้าน CSR ( CSR report) เพื่อเป็นรายงานประจำปีของตลาดหลักทรัพย์ (นงราม วงษ์วานิช,รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สายงานบริหาร รับผิดชอบดูแลธุรกิจเพื่อสังคม)

 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ได้จัดตั้ง? ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Promotion Center : CSR)?   เมื่อมิถุนายน 2550 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยประสานงานการให้เพื่อสังคม (Philanthropy) ของมูลนิธิกองทุนไทย  และแนวทางจิตอาสาพนักงาน(Volunteer) ของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(The NETWORK ประเทศไทย)  และเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม (คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนของ กลต.) เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มทักษะการปฏิบัติ โดยยังจะสร้างความรู้ความเข้าใจให้เป็นที่แพร่หลายมากกว่าการรู้จักแต่ในองค์กรขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯแต่เพียงอย่างเดียว (ประชาชาติธุรกิจ,17 มีนาคม 2551)

 

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามมาตรฐานสากล เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ที่จะประกาศใช้ในปี 2552 โดยให้การดำเนินธุรกิจและอุตสาหรรม คำนึงถึงหลักการ 7 ประการ(www.tisi.go.th) คือ การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) การเคารพสิทธิมนุษยชน(Human right) การดูแลพนักงานด้วยดี (Labour practices) การมีจริยธรรมขององค์กร (Organization governance) การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม(Fair operating practices) การไม่เอาเปรียบผู้บริโภค(Consumer issues) และการร่วมพัฒนาสังคม(Social development)

 

โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์

เป็นโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งจะเป็นสถาบันพยาบาลแพทย์แผนไทย ได้สนับสนุนให้ชุมชนบ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่โรงพยาบาลตั้งอยู่  ปลูกสมุนไพรให้กับโรงพยาบาล ซึ่งมุ่งรักษาในด้านสมุนไพร ยาไทย จนสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาล(กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ,2550) เป็นตัวอย่างของส่วนราชการที่เป็นหน่วยปฏิบัติงาน ไม่ใช่งานรณรงค์เชิงนโยบาย และในกรณีนี้ยังจะมันัยยะที่เชื่อมโยงกับองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยกิจการหรือที่เรียกว่า CSR-as-process

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ในคราวที่เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล (พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี)ให้ออกประกาศให้จังหวัดระยองเป็นพื้นที่ควบคุมมลพิษ เพื่อจัดการต่อปัญหาผลกระทบมลภาวะต่างๆที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในพื้นที่ของ กนอ. เขตประกอบการอุตสาหกรรม และที่ตั้งโดยทั่วไป (ในสองกรณีหลังนี้อยู่ในการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม) และรัฐบาลในขณะนั้นได้อาศัยอำนาจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นหลายคณะเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินลดการปล่อยมลภาวะ รวมทั้งดำเนินการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ในส่วนของ กนอ.ซึ่งเป็นเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องร่วมดำเนินงาน จึงได้เชิญชวนผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น ปตท SCG จัดตั้งมูลนิธิกองทุนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองมาบตาพุดและชุมชนเทศบาลตำบลบ้านฉาง (www.ieat.go.th)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยในการดำเนินงานตามโครงการนี้ กนอ.ได้ให้ความสนใจที่จะร่วมดำเนินงานกับผู้นำชุมชน ควบคู่ไปกับการประสานกับผู้บริหารในองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

 

ภาคเอกชน

กิจการเอกชนระดับบรรษัทข้ามชาติ

(1) บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ จำกัด (PWC)/(ที่ปรึกษา) ได้ส่งพนักงานลงพื้นที่เกาะลิบง จ.ตรัง เกาะปู จ.กระบี่ เพื่อฟื้นฟูชีวิตและพัฒนาชุมชนโดยความร่วมมือกับเครือข่ายฟื้นฟูอันดามัน (Save Andaman) สร้างเป็นกิจกรรมโครงการเส้นทางสู่การพัฒนาผู้นำองค์กรและชุมชน เป็นโครงการของบริษัทที่มีสาขาทั่วโลก (กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจและอนันตชัย ยูรประถม ,2550)

(2) บริษัท เมอร์ก จำกัด(ธุรกิจยา) ได้ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยสร้างเสริมภาวะผู้นำเยาวชน ที่อุดรธานี และหนองคาย(กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ ,เพิ่งอ้าง)

(3) บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่(ประเทศไทย)จำกัด(อาหารและเครื่องดื่ม)ในไทยสตาร์บัคส์ ได้สนับสนุนชาวไร่กาแฟที่แม่ฮ่องสอน เปิดตัวแบรนด์ ชื่อ ม่วนใจ๋ เบลนด์ รวมทั้งดำเนินส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวไร่คู่สัญญาตามกรอบที่เคยดำเนินการ   มาแล้วทั่วโลก (กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ ,เพิ่งอ้าง)

(4) บริษัท คอลเกตุ ? ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย) จำกัด (คอนซูมเมอร์โพรดักซ์) รณรงค์ให้เยาวชนล้างมืออย่างถูกสุขอนามัย กับกระทรวงศึกษาธิการ มือสะอาด สุขภาพดีโดยบริจาคสบู่ก้อน 1 หีบ พัฒนาการมาจากวิจัยการออกห้องน้ำแล้วไม่ล้างมือ(กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ,เพิ่งอ้าง)

(5) บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด (อาหารเสริม)โครงการติวเอนทรานซ์ / อักษรไขว้แบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ (โครงการเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชน) (กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ ,เพิ่งอ้าง)

(6) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย)จำกัด (อาหาร) ส่งเสริมการเกษตรให้ชาวไร่กาแฟ  โดยมีหน่วยงานลงไปส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพกาแฟในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย(กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ ,เพิ่งอ้าง)

(7) บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด(รถยนต์) ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศจนเหลือ 0 เพิ่มการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน ล่าสุดประกาศนโยบาย Green Dealer (กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ ,เพิ่งอ้าง)

(8) บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด (ค้าปลีก) เริ่มต้นโครงการประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถประหยัดเงินได้มาถึง 19 ล้านบาท และจะใช้เป็น Model ต่อไปของเทสโก้ (กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ ,เพิ่งอ้าง)

(9) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) / SCG (อุตสาหกรรม) SCG ได้อธิบายว่า เหตุที่ให้ความสำคัญต่อ CSR ก็เพราะว่า SCG เป็นส่วนหนึ่งของสังคม หากต้องการอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืน ต้องเกื้อกูล ตอบแทนและช่วยเหลือสังคม และ SCG ถือว่า ผลประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติและสังคมย่อมอยู่เหนือผลประโยชน์อันพึงได้จากการค้าทั้งปวง นอกจากนั้น กานต์ ฮุนตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ให้เป็นนโยบายว่า หนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ ทีมผู้บริหารต้องกำหนดวิสัยทัศน์ แนวนโยบายที่ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งได้แบ่งเป็นงาน 4 ด้านของกิจกรรม CSR ประกอบด้วย Corporate Governance / Human Development / Public Welfair / Environment จากกรอบการทำงานเพื่อสังคมและรับผิดชอบต่อสังคมข้างต้น SCG ได้แปรเป็นกิจกรรมในโครงการต่างๆที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เช่น การรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ 3 R ในกลุ่มพนักงาน (SCG Do it Green) / ซึ่งต่อมาได้ขยายผลไปสู่โครงการ Check Dam Restoring the ecosystem (โครงการฝายแม้ว)  โครงการทุนการศึกษาและช่วยเหลือผู้พิการ (SCG Donation /SCG Scholarship) โครงการด้านเด็ก เยาวชน และกีฬา เช่น SCG Young Thai Artist Award / SCG Exellent Intership / SCG Sci-camp / SCG Early Child Development / SCG Badminton  (www.svnasis.org)

(10) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(พลังงาน)เป็นบริษัทที่มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรง เช่น โครงการช่วยชาติประหยัดน้ำมัน(บริการตรวจสภาพเครื่องยนตร์ฟรีของสถานีบริการน้ำมัน 100 แห่งทั่วประเทศร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรง เช่น การสนับสนุนมูลนิธิลูกโลกสีเขียว ฯลฯ แต่ที่ ปตท.ได้ประกาศใช้เป็นโครงการเพื่อสังคมโครงการหลักในปี 2551 คือ โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง โดยเริ่มต้นคัดเลือกตำบลนำร่อง 9 ตำบล เพื่อเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของชุมชน เพิ่มทักษะในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องที่ การจัดการพลังงานในชุมชน การจัดการด้านการศึกษาที่เน้นโรงเรียน ครูและนักเรียน การดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการกองทุน และการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของชุมชน จะเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้คนในชุมชนได้มองเห็นปัญหาร่วมกันและช่วยการสร้างสติปัญญาที่จะจัดการโดยอาศัยตัวแบบตามวิถีพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินระดับครัวเรือน การจัดทำแผนแม่บทชุมชน การจัดการเกษตรอินทรีย์และเกษตรวิถีธรรมชาติ (www.thaienv.com)

(11) บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)(ค้าปลีก) ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดตั้งโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ พัฒนาการมาจากการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพนักงานในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ สร้างเป็นจุดแข็ง / ได้เปรียบทางการแข่งขัน (กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ , อ้างแล้ว)

หมายเหตุ          บริษัทลำดับที่ 9 และ 10 เป็นบรรษัทข้ามชาติของไทย

 

กิจการเอกชนระดับท้องถิ่นของไทย

(1) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (อุตสาหกรรม ?พลังงานทดแทน)ได้กำหนดกรอบการดำเนินธุรกิจที่ต่อขยายจากน้ำตาลที่ผลิตจากอ้อย ไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากกากอ้อย การผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ซึ่งเป็นการนำเอาของเสียไปใช้ประโยชน์ โดยสร้างกระบวนการที่อยู่ร่วมกับชุมชนและรับผิดชอบ โดยการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านเพิ่มผลผลิต ที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างชาวไร่อ้อย รัฐและโรงงาน ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่จากเดิม 7-8 ตันต่อไร่ เป็น 15 ตันต่อไร่โดยเฉลี่ย นอกจากนี้ยังมีโครงการชลประทานต่อยอดท่อส่งน้ำมิตรบ้านลาด โครงการมิตรผลเยาวชนคนกล้า ฯลฯ (ประชาชาติธุรกิจ 24 ตุลาคม 2550)

(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (สถาบันการเงิน)ได้ยกระดับงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีการตั้งเป็นรูปคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม มี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธาน และมีกรรมการคนสำคัญอีกหลายท่าน เช่น นายอานันท์ ปันยารชุน คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นการจัดตั้งมูลนิธิสยามกัมมาจล (เคยตั้งมาแล้วเมื่อ 2539) โดยจะมุ่งเน้นไปยังการดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร จะยังคงดำเนินกิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศล และการกระตุ้นจิตอาสาของพนักงาน (ประชาชาติธุรกิจ ,3 มีนาคม 2551)

(3) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(สถาบันการเงิน)ธนาคารกรุงไทย มุ่งเน้นที่จะเตรียมการองรับมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ของ ISO 26000 โดยได้ปรับโครงสร้างการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีการตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSER)  ในปี 2551 นี้ ได้พัฒนางานดังกล่าวโดยตั้งงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ที่มี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นประธาน โดยCSER จะดำเนินโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน / การเชื่อมโยงโครงการที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกัน / การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสร้างพันธมิตร (ประชาชาติธุรกิจ , เพิ่งอ้าง)

(4) เครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Venture Network Asia : SVN) เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจ ? นักวิชาการ กลุ่มเล็กๆ ในช่วงปี 2542 ประกอบด้วย นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ นางสาวนวพร เรืองสกุล โดยปัจจุบันมีนายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธาน (ผู้บริหารบริษัท Wonderworld Products ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก ของเล่นไม้ยางพารา และบริษัท Nichiworld ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเล่นรายแรกของไทย และจัดทำแคมเปญ Play Safe ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองตื่นตัวเรื่องความระมัดระวังในความปลอดภัยของบุตรหลาน) SVN มีสมาชิกอยู่ประมาณ 80 ราย (2550) เป็นเครือข่ายแบบหลวมๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านซีเอสอาร์ของสมาชิก มีการจัดกิจกรรมการเสวนา ดูงาน ประชุม มอบรางวัลประจำปี มีการจัดทำ CSR journal เป็นวารสารสื่อสัมพันธ์ราย 3 เดือนและมีการจัดประสานเครือข่ายระหว่างประเทศ อีกด้วย (www.svnasia.org,อ้างแล้ว)

 

ภาคสังคม

โครงการให้เพื่อสังคม / มูลนิธิกองทุนไทย

มูลนิธิกองทุนไทยได้จัดฝ่ายส่งเสริมการให้เพื่อสังคม ได้จัดตั้ง ?โครงการให้เพื่อสังคม? โดยมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Give 2 call  โดยได้นิยามการให้ว่า เป็นการแบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันความเอื้ออาทร  การให้ที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่เงินและวัตถุสิ่งของ เป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้ การให้ เป็นคุณธรรมพื้นฐานของสังคมไทย เพื่อนำไปสู่สังคมสงบสุข ร่มเย็น (มูลนิธิกองทุนไทย,www.tff.or.th) ในขณะเดียวกันจะดำเนินงานควบคู่ไปกับงานของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม (The NETWORK ประเทศไทย) ได้ริเริ่ม ?โครงการจิตอาสาพนักงาน? เป็นโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการเสียสละการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเริ่มต้นภายในองค์กรขององค์กรทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน (www.tff.or.th)

ทั้งสองเรื่องข้างต้นเป็นเรื่องที่อธิบายหรือสามารถดำเนินการควบคู่กันไป โดยเรื่องของการให้เพื่อสังคม นำเอาแนวความคิดมาจาก การบริจาคเพื่อการกุศล (Philanthropy) ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความเอื้อเฟื้อขององค์กรธุรกิจโดยเจ้าของหรืผู้ถือหุ้น ด้วยการบริจาคเงิน สิ่งของหรือสินค้าให้กับสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส ในขณะที่ จิตอาสาพนักงาน (Volunteer) เป็นวิธีการที่สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการให้และการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ทั้งในรูปของเวลา ความรู้ สิ่งของ หรือสินค้าร่วมกัน ระหว่างนายจ้าง ผู้บริหารและลูกจ้าง แก่ชุมชนที่อยู่รอบบริเวณบริษัทฯและสังคมวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการสร้างสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอีกทางหนึ่ง ก่อให้เกิดทั้งประโยชน์องค์กรธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆกัน (วรรณา ประยุกต์วงศ์ และ ปารีณา ประยุกต์วงศ์ , 2550)

 

สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย

สถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หากำไร ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 9 กันยายน 2542 ในรูปแบบของชมรม และได้แปลงสภาพเป็นสถาบันเมื่อ 18 กรกฎาคม 2544 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและบรรษัทบริบาล(CSR) ในรูปแบบต่างๆ เช่น การวิจัย การให้คำปรึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน และได้เป็นภาคีองค์กรของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(www.thaicsr.com , อ้างแล้ว)

 

แนวทางการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CSR ของสถาบันไทยพัฒน์ ที่เป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายก็คือ โครงการวิจัยและให้คำปรึกษา การพัฒนาซีเอสอาร์เชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR Development) และCSR Master Plan รวมทั้งได้จัดทำโครงการร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในชื่อ โครงการพัฒนาซีเอสอาร์ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่มีผู้ประกอบการ  7 แห่ง ให้ความร่วมมือ ประกอบด้วย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด / บริษัท พานาโซนิคอิเลคทริค เวิร์คส์(ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด/ บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย)จำกัด /บริษัท อมรินทร์พรินติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) /บริษัท จุลไหมไทย จำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส) และได้พัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวเป็น Z ? Model เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารเชิงกลยุทธ์และการวัดประเมินผล

 

สถาบันคีนันเอเชีย

สถาบันคีนันเอเชีย (Kenan Institue Asia) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีปณิธานที่มุ่งมั่นที่จะสร้างขีดความสามารถที่แข็งแกร่งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในแถบลุ่มน้ำโขง  สถาบันได้กำหนดกรอบวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินงานในระยะ 5 ปี ข้างหน้า (2551-2555)  7 ประการด้วยกันโดยมี 2 เรื่องในนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ในด้าน CSR ซึ่งประกอบด้วย การส่งเสริมการบริหารจัดการทางธุรกิจที่ดีข

ที่มา : Image Plus Communication